ANAKLAUT

Friday, 7 June 2013

Rancangan Operasi Ladang

Merangkumi 
1. Melakar pelan susun atur ladang
langkah – lakaran menunjukkan kedudukan bangunan, kawasan tanaman, stor dll
2. Penyedia jadual kerja
– disediakan dalam bentuk jadual atau Carta Gantt
3. Penyediaan format rekod berkaitan
– berguna untuk
i. merancang susunan ladang pada masa hadapan
ii. petunjuk kemajuan ladang – mengenal pasti kekuatan dan
kelemahan pengurusan operasi ladang
iii. sokongan untuk mendapat pijaman
– jenis rekod – rekod fizikal dan rekod kewangan
– rekod fizikal seperti rekod tanaman, rekod ternakan, rekod tenaga buruh
– rekod kewangan – seperti rekod pendapatan dan rekod perbelanjaan
4.3 PELAKSANAAN OPERASI LADANG
Pemerolehan sumber pengeluaran
Sumber Pengeluaran Cara memperolehi
Tanah Memohon tanah kerajaan, membeli tanah bergeran, menyewa, memajak atau membeli ladang yang telah diusahakan
Modal (wang tunai/aset dll) Simpanan sendiri, harta pusaka, pinjaman, perkongsian, jualan aset dan subsidi kerajaan seperti baja atau benih
Pekerja Keluarga, buruh upahan (pekerja tempatan atau pekerja asing/import)
Pengurusan Lulusan dari IPT dll.
Langkah operasi permulaan
1. Menyediakan kawasan
- pilih kawasan tanah subur, saliran baik, topografi sesuai dan mudah dihubungi
- melibatkan kerja membersih, mengukur, merata dan menyediakan tapak
2. Membina struktur ladang
- seperti stor simpanan baja, jalan ladang, pagar, pejabat, pusat pengumpulan hasil,
bengkel jentera, garaj , reban ayam, kolam air dll
3. Menyediakan infrastruktur
- seperti bekalan elektrik, bekalan air paip, kemudahan perhubungan (jalan raya)
dan telekomunikasi (telefon)
Aspek pengurusan ladang
1. Pekerja
- mengendalikan aspek pengambilan pekerja baru, latihan, kebajikan pekerja,
pengkhususan bidang tugas, arahan dan teguran
2. Jentera
- dikendali dan diselenggara dengan betul
- sebelum guna buat pemeriksaan minyak pelincir, bateri, radiator, bahan api dll
- selepas diguna buat penyelenggaraan melibatkan penukaran minyak pelincir,
bersih penyaring udara, menggris dll
3. Tanaman
- menguruskan aspek : kawalan penyakit dan perosak, pembajaan, kawalan
rumpai, mengadakan pengairan dan saliran dan pengutipan hasil
4. Ternakan
- memberi perhatian kepada aspek pemberian makanan dan minuman, rawatan
dan pencegahan penyakit, penggunaan baka yang baik, perumahan yang sesuai
dan pengutipan hasil
Rekod pengurusan
Kegunaan / kepentingan rekod pengurusan:
i. merancang masa depan ladang
ii. mengira pendapatan bersih
iii. mengubahsuai ladang
Jenis rekod
i. Rekod fizikal – rekod modal kerja, modal tetap, tanaman, ternakan, tenaga buruh dan
hasil ladang
ii. Rekod kewangan
– rekod pendapatan dan rekod perbelanjaan
– guna rekod kewangan – mengurus atau mengawal perbelanjaan, menilai prestasi
ladang, mengetahui jumlah pemiutang, menilai aset yang ada dan menilai liabiliti
yang ditanggung
Pemasaran hasil
1. Mengumpul
- letak hasil yang dipungut di satu tempat tertentu samada ladang atau pusat
pengumpulan kelompok
- kumpul di jalan utama ladang untuk memudahkan diangkut ke kilang atau pasaran
2. Memproses
- tujuan supaya hasil lebih menarik, tahan lama, harga tinggi, mengekalkan kesegaran
atau menukar bentuk hasil
3. Menggred
- menentukan kumpulan hasil mengikut satu piawaian
- supaya hasil yang dipasarkan seragam dan mendapat harga tinggi
- contoh kategori gred: telur > berat, terung dan mangga > bentuk, saiz > betik, klon >
durian, bahagian anggota > ayam, daging lembu
4. Membungkus
- kumpul hasil yang telah digred dalam satu bekas
- bekas pembungkusan – kotak, tin, botol, plastik dan pemvakuman
- tujuan pembungkusan – mengekalkan kesegaran, menarik perhatian pelanggan, untuk
mendapat harga lebih tinggi, memelihara kualiti hasil dan memudahkan penghantaran
- contoh cara pembungkusan : kotak kayu > limau, botol > jus buah, plastik > sayur
5. Mengiklan
- menyampai maklumat produk kepada pengguna
- mempengaruhi pengguna untuk membeli
- kaedah mengiklan – katalog, risalah, papan tanda, edar sampel, pameran , media
elektronik dan media cetak
6. Menyimpan
- untuk mengekalkan kesegaran dan kualiti hasil
- hasil lambat busuk sebab kurang respirasi dan aktiviti metabolisme pada hasil
- contoh kaedah penyimpanan – sejuk beku > daging dan ikan, suhu rendah > sayur,
kawalan kandungan gas > pisang, betik, mempelam
7. Menjual
- menyampaikan hasil kepada pengguna akhir
- menjual/memasar melalui ajen, pemborong, peruncit atau jualan terus kepada
pengguna
4.4 ANALISIS DAN PENILAIAN OPERASI LADANG
Analisis rekod fizikal memberi maklumat tentang
1. Paras pengeluaran tanaman – analisis mengikut pusingan tanaman, bulanan atau tahunan
2. Paras pengeluaran ternakan – analisis jumlah pengeluaran hasil, jumlah ternakan dll
3. Kecekapan penggunaan sumber – analisis penggunaan tenaga buruh, baja, makanan dll
Membandingbeza data belanjawan dengan data sebenar dari rekod kewangan
1. Perbandingan memberi petujuk
- rekod kewangan mematuhi belanjawan yang dirancang
- bidang usaha telah mencapai sasaran atau unjuran
- kelemahan atau kekuatan bagi panduan melaksanakan bidang usaha pada masa
hadapan
2. Perbandingan dibuat terhadap jumlah pendapatan, jumlah perbelanjaan, keuntungan
ladang dan pulangan setiap ringgit yang dilaburkan
3. Perbezaan mungkin kerana : hasil rosak, harga hasil turun, mesin rosak, harga baja
meningkat dll.
Prestasi bidang usaha dinilai berdasarkan :
1. Keuntungan bidang usaha
2. Pulangan setiap ringgit yang dilaburkan
Membuat keputusan untuk masa depan bidang usaha
1. Meneruskan bidang usaha
- sebab keuntungan dan pulangan setiap ringgit yang dilabur tinggi
2. Membubarkan bidang usaha/berhenti
- sebab rugi
3. Menggantikan dengan bidang usaha lain
sebab – kurang keuntungan, saingan sengit, sukar dapat input, harga hasil rendah
dan sukar memasarkan hasil
4. Mengubahsuai pengurusan bidang usaha
- sebab pengurusan tidak cekap
- tukar pengurus, juruteknik, mandur dll jika perlu